*The Revolution of Dignity*, Kiev, army police *Berkyt* on Grushevskogo street
Infrared