Sagamore Farm shot with a 180/3.4 Apo-Telyt converted to Nikon F mount