Poland, Podlasie – two band filter ( 315-445 nm + 715-1095 nm)