Capture time

Mamiya RZ 67 + 50mm+ AGFA AVIA pan 400S + hoya r 72